Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osoby przekazującej te dane („Użytkownik”) jest Adwokat Anna Cierpioł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Anna Cierpioł Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. Adama Mickiewicza 6/1, NIP: 9542793912 i Adwokat Dominika Wydra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Dominika Wydra Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. Adama Mickiewicza 6/1, NIP: 6443490070 („Administrator”) – wspólnie lub osobno, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy – jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@cwkancelaria.pl

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 

1. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych;

4. statystycznych i administracyjnych, w tym w szczególności monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z funkcjonalności Strony; administrowania i zarządzania Stroną; gromadzenia i porządkowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony.

III. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Przeglądając Stronę i korzystając z jej funkcjonalności Użytkownik przekazuje takie dane jak:

 

  • Swój adres IP (adres internetowy, który informuje o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest Strona). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania Strony, dane przeglądarki Użytkownika. Administrator pozyskuje te dane automatycznie, część z nich może zostać zablokować poprzez zablokowanie plików cookies w przeglądarce,
  • Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika mailowo lub za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych (o zakresie przekazywanych danych decyduje Użytkownik, zwykle są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 

2. W przypadku nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych Użytkownik przekazuje wszelkie dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. O zakresie niezbędnych danych decyduje przedmiot umowy zawartej pomiędzy stronami.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:


1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika;

3. przenoszenia danych osobowych;

4. w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

VI. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

 

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

VII. PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.cwkancelaria.pl pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Serwis stosuje następujące typy plików cookies:

 

  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics);
  • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
  • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;

 

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

VIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osoby przekazującej te dane („Użytkownik”) jest Adwokat Anna Cierpioł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Anna Cierpioł Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. Adama Mickiewicza 6/1, NIP: 9542793912 i Adwokat Dominika Wydra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Dominika Wydra Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. Adama Mickiewicza 6/1, NIP: 6443490070 („Administrator”) – wspólnie lub osobno, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy – jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@cwkancelaria.pl

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 

1. zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych;

4. statystycznych i administracyjnych, w tym w szczególności monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z funkcjonalności Strony; administrowania i zarządzania Stroną; gromadzenia i porządkowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony.

III. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Przeglądając Stronę i korzystając z jej funkcjonalności Użytkownik przekazuje takie dane jak:

 

  • Swój adres IP (adres internetowy, który informuje o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest Strona). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania Strony, dane przeglądarki Użytkownika. Administrator pozyskuje te dane automatycznie, część z nich może zostać zablokować poprzez zablokowanie plików cookies w przeglądarce,
  • Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika mailowo lub za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych (o zakresie przekazywanych danych decyduje Użytkownik, zwykle są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 

2. W przypadku nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych Użytkownik przekazuje wszelkie dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. O zakresie niezbędnych danych decyduje przedmiot umowy zawartej pomiędzy stronami.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:


1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika;

3. przenoszenia danych osobowych;

4. w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

VI. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

 

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

VII. PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.cwkancelaria.pl pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Serwis stosuje następujące typy plików cookies:

 

  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics);
  • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
  • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;

 

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

VIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.